Általános szerződési feltételek

Ferme Kft. Általános Szerződési Feltételek

A  Ferme Kft. ( továbbiakban: Ferme ) minden árajánlatára, megrendelésére, amelyek részét képezik a felek között létrejött szerződéseknek, kizárólag az alábbiakban kikötött feltételek vonatkoznak. A  jelen Általános Szerződési Feltételektől  eltérő feltételek csak abban az esetben tekinthetők a Ferme-re nézve kötelező érvényűnek, amennyiben azokat a Ferme az árajánlatában vagy a megrendelés visszaigazolásában feltüntette, vagy írásban kifejezetten elfogadta.

1. Megrendelés folyamata

Vevő az áru vonatkozásában ajánlat megtételére vonatkozó megkeresést küld meg a Ferme részére, amelyre a Ferme 5 munkanapon belül ajánlatot ad a Vevő részére. Az ajánlati kötöttség időtartama 15 nap.

Amennyiben a Vevő a Ferme ajánlatát írásban elfogadja, a megrendelésének  minimálisan az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

1.1.1.   a Vevő megnevezését, cégjegyzék-számát, elérhetőségét (telefonszám, fax-szám, e-mail cím)

1.1.2.   a megrendelt áru adatait (megnevezése, mennyisége)

1.1.3.   a teljesítés helyét (Ferme telephelye, Vevő telephelye, egyéb helyszín)

1.1.4.   a teljesítés elvárt időpontját

1.1.5.   a fuvarozás módját,

1.1.5.1.            amennyiben a fuvarozást a Vevő  saját fuvareszközével végzi,  vagy azzal fuvarozót bíz meg, akkor  az áru átvételére jogosult személy nevét, lakcímét, személyi igazolványának számát és elérhetőségét, továbbá  a fuvareszköz adatait (típus, rendszám) és az átvétel várható időpontját 

1.1.5.2.            amennyiben a fuvarozás a Ferme fuvareszközével vagy általa megbízott fuvarozóval történik, az áru átvételére jogosult személy pontos adatait (név, cím, személyi igazolvány száma, elérhetősége)

1.1.5.3.            a fuvarozás során felmerülő speciális elvárásokat (méret vagy súlykorlátozás, behajtási engedély szükségessége, daruzható fuvareszköz stb.)

1.2. A megrendelést a Ferme 5 munkanapon belül köteles írásban visszaigazolni a Vevő    részére.

1.2.1. Amennyiben a Ferme a megrendelést 5 munkanapon belül nem igazolja vissza a Vevő részére, akkor a megrendelés visszautasítottnak tekintendő és az adás-vételi  szerződés a felek között nem jön létre.

1.2.2. Amennyiben a Ferme a megrendelés visszaigazolásában a megrendelésben szereplő paraméterektől eltérő adatokkal igazolja vissza a megrendelést, akkor ez a részéről adott újabb ajánlatnak tekintendő és az adás-vételi szerződés a Vevő írásos visszaigazolásával jön létre. Amennyiben az ajánlatot a Vevő 5 munkanapon belül nem igazolja vissza, az ajánlat visszautasítottnak tekintendő.

2. A megrendelés teljesítése

A megrendelés teljesítésének helye első sorban a  Ferme telephelye.

2.1.      Ha a megrendelés szerint a teljesítés helye a Ferme  telephelye, akkor a Ferme az árut a Vevőnek vagy az általa megnevezett fuvarozónak a fuvareszközre felrakva adja át. Az átadás-átvétel a szállítólevélnek a  Vevő vagy a fuvarozója általi aláírásával történik.

2.2.      Ha a megrendelés szerint a teljesítés helye a Vevő telephelye, akkor az átadás-átvétel a szállítólevélnek a  Vevő által a megrendelésben megjelölt személy általi aláírásával történik.

2.2.1.   Amennyiben a Vevő az 1.2. pontban írt átadás-átvétel során a teljesítés helyszínén és időpontjában nem biztosítja a megrendelésben írt, átvételre jogosult személy jelenlétét, akkor a Ferme vagy fuvarozója 1 órás várakozást követően jogosult az árut a Ferme telephelyére visszaszállítani és a felmerült költségeket a Vevőnek leszámlázni.

2.2.2.   Amennyiben a teljesítés helye a Vevő telephelye, a teljesítés helyszínén történő várakozás 1 óráig ingyenes, azt meghaladó időtartam esetén  a Vevő a várakozás idejére költségtérítés fizetésére köteles.

2.3.      Ha a fuvarozás a Vevő által biztosított fuvareszközzel történik, a fuvareszközt a Vevő a megadott szállítási napon olyan időben köteles előállítani, hogy a Ferme  nyitvatartási idején belül elegendő idő legyen az áru berakodására.

2.4.      A teljesítési helyen történő lerakodás helyszínének megfelelőségéért a Vevő felel. A lerakodás a Vevő feladata és költsége. Ha a Vevő nem biztosít a lerakodásra megfelelő helyszínt vagy az áru mozgatásához szükséges megfelelő eszközt, (targoncát, darut), akkor a Ferme  vagy fuvarozója jogosult az árut a Ferme  telephelyére visszaszállítani és a felmerült költségeket a Vevőnek leszámlázni.

2.5.      Ha a teljesítés helyére történő behajtáshoz engedélyre van szükség, akkor azt a Vevő köteles biztosítani.

2.6.      A kárveszély az átadás-átvétellel ( a szállítólevél aláírásával) száll át a Vevőre.

2.7.      Ferme a megrendelés teljesítését megtagadhatja, ha a megrendelés teljesítésének esedékességekor a Vevőnek vele szemben lejárt határidejű kiegyenlítetlen tartozása áll fenn.

2.7. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Ferme  az áruit  külföldi gyártótól szerzi be, ezért a teljesítési határidőt érintő esetleges késedelméért nem terheli felelősség, amennyiben az a beszállítója késedelmére vezethető vissza.

2.8.      A Vevő köteles az árut az átvételt megelőzően megvizsgálni és az esetleges mennyiségi vagy minőségi kifogásait a szállítólevélen írásban rögzíteni. Hiány vagy minőségi kifogás esetén a Vevő a szállítólevélen történt rögzítésen kívül az átadás-átvételkor köteles pontos, a Fuvarozó által is aláírt jegyzőkönyvet felvenni, fotódokumentációt készíteni és a szállítólevél másolatával együtt az átvételt követő első munkanapon a Ferme részére megküldeni. Amennyiben Vevő ezt elmulasztja, a mennyiségi hiányért, minőségi hibáért, illetve kárért a Ferme nem felel.

2.8.1.   Az átvételt követően a Ferme  mennyiségi kifogást nem fogad el.

2.8.2.   A Vevő az átadást követő 8 napon belül jogosult arra, hogy a Ferme felé írásban közölje az áruval kapcsolatos, az átvételkor nem észlelt minőségi kifogásait. A Vevő ezt követően minőségi kifogást csak akkor jogosult jelezni a Ferme felé, ha az az átadást követő 8 napon belül nem volt felismerhető. (rejtett hiba)

2.8.3.   A 2.8. és/vagy 2.8.2.  pontban írtak szerint jelzett minőségi kifogás esetén a Ferme  köteles a kifogást kivizsgálni és a kifogás indokoltsága esetén az árut kicserélni vagy árengedményt adni. A Ferme mennyiségi hiány és minőségi hiba következtében fennálló kártérítési felelőssége a következménykárokra és elmaradt hasznokra nem terjed ki.

2.8.4.   Értékcsökkent / leértékelt (sérült) áru vásárlása esetén a Vevő minőségi kifogással nem élhet. Ilyen árukra a Ferme  a termékfelelősségét  kizárja azzal, hogy a felelősség kizárásának ellentételezése az adott árengedmény mértékével egyező.

2.8.5.   A Vevő tudomásul veszi, hogy az árut az átvételt követően a felhasználásig maró folyadékoktól, sugárzó hőtől, napfénytől védett, fedett helyen kell tárolni és mechanikus behatásoktól meg kell óvni.                                                            

2.8.6. Amennyiben a Vevő tévesen, vagy pontatlanul megjelölt áru vonatkozásában kér és fogad el ajánlatot, úgy a Vevő a szerződés teljesítését nem jogosult megtagadni, nem jogosult a szerződéstől elállni.

2.8.7. Amennyiben a Ferme nem az ajánlatban megjelölt árut szállítja le, úgy a Vevő köteles az áru átvételét megtagadni, az áru csomagolásának felbontását, illetve az áru felhasználásának megkezdését mellőzve.

2.8.7.1. Amennyiben a Ferme nem az ajánlatban megjelölt árut szállítja le, Vevő erről haladéktalanul köteles írásban értesíteni  a Fermet. 

2.8.8. A teljesítési határidő meghosszabbodik az előre nem látott vis maior események bekövetkezése esetén ( háború, terrorizmus, sztrájk, tömeges elbocsátás, iparban bekövetkezett változás, tűz, árvíz ). Ebben az esetben egyik fél sem vonható felelősségre a felmerült károk miatt. Abban az esetben, ha a vis maior esemény több mint egy hónapig tartana, mindkét félnek jogában áll elállni a szerződéstől.

3. Áruk feletti rendelkezés joga

3.1. Amíg a teljes vételár nem kerül kifizetésre, - függetlenül attól, hogy a termék leszállítása megtörtént- addig az áru a Ferme tulajdonát képezi. A vételár maradéktalan megfizetéséig a Ferme a tulajdonjogát fenntartja.

A vételár teljes megfizetéséig Vevő az árut nem jogosult felhasználni, birtokát másnak átengedni, átruházni, biztosítékul felhasználni, vagy azzal rendelkezni.

3.2. Amennyiben a vételár nem kerül határidőben megfizetésre, vagy a szerződés bármely okból megszűnik, úgy a Ferme - illetve megbízottja - jogosult az árut önhatalommal birtokba venni.

4. Árak

4.1.      Az áruk árát a megrendelés visszaigazolását követően a Ferme jogosult egyoldalúan módosítani az alábbi esetekben:

4.1.1.   jogszabály vagy hatósági rendelkezés azt indokolttá teszi,

4.1.2.   a szerződéskötést követően olyan tény, körülmény vagy esemény következik be, mely a leggondosabb kereskedői körültekintés mellett sem volt előre látható,

4.1.3.   a szerződéskötés és a teljesítés időpontja között legalább 30 nap eltelt és a teljesítés időpontjában a Magyar Nemzeti Bank EUR devizaárfolyama  a megrendelés visszaigazolásának napján érvényes EUR árfolyamhoz képest plusz 5 %-ot meghaladóan eltér

4.2.      A Ferme  4.1.3. pontban írt árváltoztatása esetén a Vevő jogosult jelen szerződéstől elállni, anélkül, hogy Fermével szemben kártérítési igénye lenne.

4.3. A fizetési feltételek az ajánlatban kerülnek meghatározásra. Eltérő megállapodás hiányában a fizetési határidő 15 nap / A vételárat legkésőbb a 15. napon kell megfizetni oly módon, hogy erre az időpontra a teljes összeg a Ferme számlájára jóváírásra került ).

4.4. Késedelmes fizetés esetén a Ferme-ot késedelmi kamat illeti meg, melynek mértéke  a hatályos Ptk-ban írt késedelmi kamattal egyező.

5. Szavatosság

5.1. Az árura a Ferme az átadás-átvételtől számított ………….. hónapos szavatosságot vállal.

5.2. A Fermet szavatossági kötelezettség nem terheli, amennyiben   

  1. az árut megfelelően  állították elő a termelés során,
  2. a termék élettartama értelemszerűen rövidebb a szavatossági időnél,
  3. a Ferme jóváhagyása nélkül a Vevő bármilyen módosítást eszközöl az árun,
  4. a Vevő részéről az alkalmazottak, ügyfelek, vállalkozók nem rendeltetésszerűen vagy gondatlan használattal okozták a termékhibát
  5. a Vevő az árut nem megfelelő körülmények között tárolta

5.3. Szállító a termékfelelősség körében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V.tv. szerint tartozik felelősséggel. A Szállító fogyasztók részére nem értékesít terméket.

5.4.      Ferme az általa forgalmazott áruk minőségét minőségi bizonyítvánnyal tanúsítja. A használati, kezelési útmutató elérhető a www……….. internetes oldalon. Szállító szavatol azért, hogy az általa forgalmazott áruk a rendeltetésszerű használatra alkalmasak, szokásos jó minőségűek és megfelelnek az eseti szerződésben rögzített és/vagy az EU szabványoknak. 

6. Egyéb rendelkezések

Az általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben minden esetben Magyararország  hatályos jogszabályai az irányadóak.

Amennyiben az Általános Szerződési Feltételek bármelyik rendelkezése semmis lenne, úgy az az Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét nem érinti.

Jelen általános szerződési feltételek  a Felek között létrejövő Adás-vételi szerződés részét képezik és annak feltételeivel együtt értelmezendőek.

Felek az adás-vételi szerződéssel összefüggésben keletkezett jogvitáikat első sorban peren kívül kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetére  a Ferme székhelye szerint a per eldöntésére hatáskörrel rendelkező bíróság  illetékességét kötik ki.